baner_top.png
grafika
Portal - O Związku Miast Polskich
Działalność
Redakcja: Mikołaj Śmiarowski
Dodany: 9.02.2011, wyświetleń: 8390
PDF
DRUKUJ


Lobbing legislacyjny
Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stanowiska i projekty zmian ustaw niekorzystnych dla samorządów, przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe Związku, a także wypracowane w czasie konferencji i spotkań są przedstawiane na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i podczas prac jej 11 zespołów roboczych, odpowiednim komisjom Sejmu i Senatu oraz ministerstwom.
Związek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw albo podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawach istotnych dla gmin.
W celu uzyskania odpowiednich regulacji prawnych przedstawiciele Związku współpracują nie tylko z komisjami Sejmu i Senatu, czy poszczególnymi ministerstwami, ale uczestniczą również w pracach między innymi:

 • Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych
 • Naczelnej Rady Zatrudnienia
 • Rady Nadzorczej NFOŚ
 • Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP
 • Państwowej Rada Gospodarki Przestrzennej
 • Rady Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 • Krajowego Forum Terytorialnego 2010-2020

Związek inicjuje wspólne działania przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom legislacyjnym (np. wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich - poparte ponad 300 podpisami samorządowców - w sprawie niezgodności z Konstytucją RP ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, które zakończyło się wygraną w TK).


Wymiana doświadczeń
Dla przedstawicieli miast Związek przygotowuje kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia. Z udziałem ekspertów z miast członkowskich oraz współpracujących instytucji krajowych i zagranicznych Związek organizuje:

 • Kongresy Miast Polskich,
 • tematyczne seminaria (ochrona środowiska, bezpieczeństwo lokalne, finansowanie inwestycji, zarządzanie rozwojem miasta, rewitalizacja, polityka miejska),
 • spotkania biur promocji miast,
 • spotkania miast i gmin papieskich.

Związek dofinansowuje też organizowane przez profesjonalne środowiska konferencje specjalistyczne, które dotyczą działalności samorządów.
Miasta członkowskie mogą korzystać z pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania samorządu. Zarząd rocznie rozpatruje ponad 100 pism z miast. W pracach 13 problemowych komisji Związku bierze udział ponad 650 reprezentantów miast.

Związek popularyzuje ciekawe rozwiązania w miastach poprzez konkursy tematyczne, wystawy, budowanie bazy danych dobrych praktyk (www.dobrepraktyki.pl) oraz własne publikacje. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Banku Światowego, Unii Europejskiej czy Norweskiego Mechanizmu Finansowego (np. Lider Zarządzania w samorządzie lokalnym, Polska w UE - lepsza jakość życia w miastach, Fundusze strukturalne w miastach - dobre praktyki, Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom poprzez benchmarking usług, upowszechnianie stosowania dobrych praktyk i szkolenia pracowników administracji, Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego).


Wsparcie eksperckie
Związek Miast Polskich prowadzi badania ankietowe dotyczące takich tematów, jak np.: subwencja szkolna, dodatki mieszkaniowe, podatki od nieruchomości, bariery inwestycyjne. Ich wyniki są wykorzystywane w pracach legislacyjnych i eksperckich oraz udostępniane miastom. Uzyskane dane z miast pozwalają ocenić sytuację w różnych aspektach działania samorządu oraz stanowią podstawę do negocjacji z rządem.


Największym projektem badawczym prowadzonym przez Związek od końca lat 90. jest System Analiz Samorządowych (SAS). To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce (i drugie w Europie), które w tak szerokim zakresie wspomaga władze miast w bieżącym i strategicznym zarządzaniu. SAS systematycznie gromadzi dane pochodzące z miast oraz z różnych źródeł statystyki publicznej w wybranych sektorach działalności samorządów miejskich. Aktualnie mamy do dyspozycji dane, które umożliwiają policzenie:

 • 900 wskaźników z 11 dziedzin dla miast uczestniczących w SAS,
 • blisko 500 wskaźników dla wszystkich miast.

Dzięki temu możliwe jest prowadzenie analiz i porównań jakości usług w następujących sektorach: kultura, oświata, pomoc społeczna, komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i drogi, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zagospodarowanie odpadów stałych oraz efektywność energetyczna miast. Można też ocenić stan rozwoju miasta i dokonać porównań z dowolnymi innymi miastami w dziedzinach: demografia, finanse samorządowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi, zrównoważony rozwój. SAS zawiera również uproszczoną metodę badania wskaźników jakości życia.


Związek finansuje i udostępniania miastom członkowskim ekspertyzy prawne, które są zamawiane na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez miasta.


Współpraca zagraniczna
Związek jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), skupiającej organizacje gmin, powiatów i regionów z ponad 35 krajów Europy.

Ma także swoich przedstawicieli w: 

 • Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), który jest samorządową instytucją konsultacyjną przy Radzie Europy,
 • Komitecie Regionów UE,
 • Światowym Związku Miast i Władz Lokalnych (UCLG) - zarówno w Radzie Światowej, jak i Biurze Wykonawczym.

W pierwszym okresie działalności ZMP nawiązał współpracę z amerykańską Narodową Ligą Miast (NLC), której doświadczenia pomogły przy organizacji Związku.

Ważnym kierunkiem działań ZMP na arenie międzynarodowej jest poszukiwanie za granicą partnerów dla miast członkowskich w ramach programu Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli” (prawie 30% wszystkich partnerstw polskich samorządów została nawiązana przy pomocy ZMP) oraz pomoc w znajdowaniu źródeł finansowania wspólnie realizowanych projektów (dzięki zaangażowaniu ZMP Polska jest obecnie w czołówce krajów, które złożyły najwięcej zaakceptowanych przez KE wniosków). Wspieraniu współpracy zagranicznej miast służą liczne konferencje międzynarodowe, w tym bilateralne spotkania miast partnerskich czy seminaria tematyczne.

Związek Miast Polskich współpracuje z wieloma organizacjami zagranicznymi zrzeszonymi w CEMR. Współpraca ta polega na znajdowaniu miast partnerskich, organizowaniu dwustronnych konferencji oraz realizowaniu wspólnych przedsięwzięć i projektów.


Promocja i informacja
ZMP organizuje, jeśli jest taka potrzeba, wspólną powierzchnię wystawienniczą na targach polskich i zagranicznych, co umożliwia członkom ZMP udział po niższych kosztach w takich prestiżowych imprezach jak np. Monachium - EXPO REAL czy CEPIF. Przy okazji imprez wystawienniczych, w których uczestniczą miasta, są przygotowywane tematyczne seminaria i konferencje.

Związek wydaje i upowszechnia w kraju i za granicą aktualizowaną co 2 lata publikację "Projekty inwestycyjne miast polskich" zawierającą oferty gospodarcze samorządów miejskich.

Działalność informacyjna i wydawnicza:
- miesięcznik "Samorząd Miejski" - oficjalne czasopismo, które jest dodatkiem do "Gazety Samorządu i Administracji";
- wkładka informacyjna publikowana na łamach "Przeglądu Komunalnego",
- e-Biuletyn;
- strona internetowa - www.miasta-polskie.pl;
- ponad 20 publikacji - książek i broszur

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń
Nasi partnerzy
Współpracujemy z:
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.